Budowa strony biernej

Strona bierna – budowa

Język angielski posiada konstrukcję gramatyczną, z której Amerykanie oraz Brytyjczycy bardzo często korzystają, mianowicie stronę bierną.

Strona bierna tworzy formę oficjalną w zdaniu other, w którym najważniejszym jego elementem staje się efekt czynności, natomiast jej sprawca jest w nim pomijany. Formę strony biernej najczęściej spotkamy w języku pisanym np. w prasie oraz w pismach urzędowych

Budowa formy biernej

Strona bierna powstaje w wyniku przekształcenia strony czynnej na stronę bierną. Proces ten polega na zmianie miejsc w zdaniu między podmiotem a dopełnieniem oraz dodaniu do niego odpowiedniej formy czasownika „to be” wraz z czasownikiem głównym (imiesłowem przymiotnikowym biernym).

Strona bierna w czasach – Present Simple, Past Simple, Future Simple:

Strona czynna:

Podmiot + czasownik główny + dopełnienie + reszta zdania.
 

We keep whisky in a alcohol cabinet – Trzymamy whisky w barku

Strona bierna:

Dopełnienie + to be + imiesłów przymiotnikowy bierny (III forma czasownika / I forma czasownika głównego + -ed, bądź -d) + podmiot.

Whisky is kept in a alcohol cabinet – Whisky jest trzymane w barku

Składniki:

  • odmieniona forma to be
  • III forma czasownika głównego / I forma czasownika głównego + końcówka -d bądź -ed

Tworzenie strony biernej odbywa się z wykorzystaniem: trzeciej kolumny tabelki czasowników nieregularnych / lub w przypadku czasowników regularnych, przez dodanie końcówki -d, -ed – tak jak w czasie Past Simple.

Strona bierna w czasach – Past Perfect Continuous, Past Continuous, Present Continuous, Present Perfect Continuous, Future Continuous, Future Perfect Continuous :

Strona bierna:

Dopełnienie + to be + forma gerund + imiesłów przymiotnikowy bierny (III forma czasownika) + podmiot.

Whisky is kept in a alcohol cabinet – Whisky jest trzymane w barku

Składniki:

 • odmieniona forma to be
 • forma gerund (z końcówka -ing) czasownika be
 • III forma czasownika głównego (z końcówka -ing)

Past Continuous:

Strona czynna: Strona bierna:
He was writing a diary – Pisał pamiętnik A diary was being written – Pisano pamiętnik

Present Continuous

Strona czynna: Strona bierna:
He is writing a diary – Pisał pamiętnik A diary is being written – Pisano pamiętnik

Strona bierna w czasach- Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous, Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous:

Strona bierna:

Dopełnienie + to be + imiesłów przymiotnikowy bierny (III forma czasownika / I forma czasownika głównego + -ed, bądź -d) + podmiot.

Składniki

  • odmieniona forma to be
  • III forma to be
  • III forma czasownika głównego / I forma czasownika głównego + końcówka -d bądź -ed

Tworzenie strony biernej odbywa się z wykorzystaniem: trzeciej kolumny tabelki czasowników nieregularnych / lub w przypadku czasowników regularnych, przez dodanie końcówki -d, -ed – tak jak w czasie Past Perfect.

Present Perfect

Strona czynna: Strona bierna:
He has written a diary – Napisał pamiętnik A diary has been written – Pamiętnik został napisany

Past Perfect

Strona czynna: Strona bierna:
He had written a diary – Napisał pamiętnik A diary had been written – Pamiętnik został napisany
I had finished my work – Skończyłem pracę My work had been finished – Moja praca została skończona

Future Perfect

Strona czynna: Strona bierna:
He will have written a diary – Napisze pamiętnik A diary will have been written – Pamiętnik zostanie napisany

Czasowniki modalne w stronie biernej

W czasie teraźniejszym oraz przyszłym, po czasowniku modalnym wstawiamy czasownik to be:

Czasownik modalny + to be + III forma czasownika głównego.
Shouldn’t be a problem – Nie powinno stanowić problemu
Can be used – Może być użyty
Could be better – Może być lepiej

Dodaj komentarz