Regulamin

Wstępne postanowienia

 1. Platforma ingOK.pl posiada Regulamin określający zasady jej funkcjonowania.
 2. Wejście na ingOK.pl jest równoznaczne z akceptacją aktualnych zapisów Regulaminu.

Definicje

 1. Administrator – osoba upoważniona do nadzorowania, egzekwowania postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. ingOk.pl – prowadzona przez ingOk.pl strona edukacyjna do nauki języka angielskiego on-line.
 4. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała postanowienia Regulaminu.
 5.  Komentarz – publikowana przez Użytkownika treść dotycząca artykułów.

Zasady korzystania

  1. Korzystanie z platformy ingOK.pl jest bezpłatne.
  2. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz wszelkich innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).
  3. Publikacja opinii/recenzji w komentarzach:
   1. Aby komentarz mógł zostać opublikowany w Platformie musi być napisany w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
   2. Publikowane wypowiedzi w komentarzach są subiektywnymi Opiniami Użytkowników, za których treść ponoszą Oni pełną odpowiedzialność.
   3. Administrator może usunąć komentarz, gdy uzna, że narusza on zasady Regulaminu, w szczególności gdy:
    • narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, normy społeczne lub obyczajowe,
    • naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
    • zawiera informacje handlowe innych podmiotów (np. w formie odnośnika),
    • nie dotyczą w całości lub części opiniowanego artykułu,
    • zawiera dane osobowe,
    • nie posiada wartość merytorycznej

Postanownienia końcowe

 1. ingOK.pl jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ingOK.pl.
 2. Po każdorazowej aktualizacji Regulaminu użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią.
 3. ingOK.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie bez podawania przyczyn swojej decyzji.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

Regulamin z dn. 05.01.2019 r.