Budowa czasu Presents Perfect Continuos

Czas Present Perfect Continuous – budowa

Present Perfect Continuous jest czasem teraźniejszym ciągłym. W odróżnieniu od Present Perfect, który opisuje czynność rozpoczętą i zakończoną w przeszłości. Present Perfect Continuous opisuje czynność nadal trwającą (zazwyczaj) do obecnej chwili, ale niekiedy również taką która właśnie się skończyła.

Presents Perfect Continuos stosujemy w przypadku:

  • gdy mówimy o czynności rozpoczętej w przeszłości i trwającej nieprzerwanie do chwili obecnej (np. I have been waiting supper from seven o’clock – Czekam na kolację od siódmej),
  • gdy mówimy o czynności, która niedawno się zakończyła i jej skutki nadal trwają (np. I am tired because I have been working for a week – Jestem zmęczony, ponieważ pracowałem przez cały tydzień)

Budowa Presents Perfect Continuos

Zdania twierdzące:

Podmiot + czasownik have/has been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.
The book by this author has been selling sells well – Książka tego autora sprzedaje się dobrze,
I’ve been learning English for 5 years- Uczę się angielskiego od 5 lat.

Dla osób:
– I, you oraz wszystkich os. l.m – formą przeszłą jest „have”,
– He, she, it – formą przeszłą jest „has”.

Zdania przeczące:

Podmiot + czasownik have/has + not + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.
The book by this author has been not selling sells well – Książka tego autora nie sprzedaje się dobrze,
The book has been not written by Poles – Książka nie została napisana przez Polaków.

Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie Present Perfect Continuous musimy pomiędzy podmiot, a czasownik główny wstawić czasownik posiłkowy has z przeczeniem – not.

Zdania pytające:

Czasownik have/has + podmiot + been + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania.
Have you been writing this book – Czy ty piszesz tę książkę
How long have you been learning English? – Od jak dawna uczysz się angielskiego?

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Present Perfect Continuous musimy dokonać inwersji, przed podmiot wstawić operator have/has.
 

Dodaj komentarz