Budowa czasu Past Simple

Czas Past Simple – budowa

Past Simple jest czasem przeszłym prostym, którego używa się do opisu czynności, które miały miejsce w przeszłości, i nie mają związku z teraźniejszością.

Budowa Past Simple

Czas Past Simple musi posiadać czasownik główny w odpowiedniej dla siebie formie. Dla czasowników regularnych tworzy się ją poprzez dodanie końcówki -ed bądź -d, do formy podstawowej czasownika np. work – worked, stay – stayed, move – moved, die – died. W przypadku czasowników nieregularnych formy należy nauczyć się na pamięć, korzystając z tabeli czasowników nieregularnych.

Zdania twierdzące z czasownikiem regularnym:

Podmiot + czasownik w formie podstawowej +ed/d + reszta zdania.
They lived in Paris many years ago – Mieszali w Paryżu wiele lat.
II forma czasownika występujuje tylko w zdaniach twierdzących Past Simple.

Zdania twierdzące z czasownikiem „to be”

Podmiot + was/were + reszta zdania
They were in Paris many years ago – Byli w Paryżu wiele lat temu

W przypadku czasownika „to be” występują różne formy dla poszczególnych osób.
Dla osób: I, he, she, it – formą przeszłą jest „was”, a dla pozostałych „were”.

Odmiana to be w czasie przeszłym:

liczba pojedynczaliczba mnoga
I wasJa byłemWe wereMy byliśmy
You wereTy byłeśYou wereWy byliście
He, She, It wasOn, ona, ono byłoThey wereOni byli

Zdania twierdzące z czasownikiem nieregularnym:

Podmiot + czasownik w II formie + reszta zdania.
They went to school five years ago – Chodzili do szkoły pięć lat temu

Zdania pytające z czasownikiem „to be”:

Was/were +podmiot + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania.

Were you in school five years ago? – Czy byliście 5 lat temu w szkole?

Zdania pytające w przypadku innych czasowników:

Did +podmiot + czasownik w chatradiolive.de formie podstawowej + reszta zdania.

Did they went to school five years ago? – Czy chodziliście do szkoły 5 lat temu?

Who watched the weather forecast yesterday? – Kto wczoraj oglądał prognozę pogody?

Aby utworzyć zdanie pytające w czasie Past Simple musimy dokonać inwersji, przed podmiot wstawić operator DID.

Zdania przeczące z czasownikiem „to be”:

Podmiot + was/were not + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania.

Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie Past Simple musimy pomiędzy podmiot, a czasownik główny wstawić czasownik posiłkowy was/were z przeczeniem not.

Zdania przeczące:

Podmiot + did not + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania.

Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie Past Simple musimy pomiędzy podmiot, a czasownik główny wstawić czasownik posiłkowy did not (don’t).

Past Simple stosujemy w przypadku:

  • wyrażania dokonanej czynności, która miała miejsce w określonej przeszłości,
  • opisu sytuacji lub zdarzeń szybko następujących jedno po drugim.

Po przeczytaniu artykułu sprawdź swoją wiedzę z czasu Past Simple:

Quiz wiedzy z Past Simple

Dodaj komentarz