Budowa czasu Past Perfect

Czas Past Perfect – budowa

Past Perfect to czas przeszły dokonany, który służy do opisywania czynności dokonanej uprzednio przed rozpoczęciem się innej czynności przeszłej.

Budowa Past Perfect

Past Perfekt posiada we wszystkich osobach tą samą formę czasownika posiłkowego – had. Dla czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed. W przypadku czasowników nieregularnych korzystamy z tabeli czasowników nieregularnych.

Zdania twierdzące z czasownikiem nieregularnym:

Podmiot + czasownik had + czasownik w III formie + reszta zdania.
I had gone to bed before she came – Położyłem się spać, zanim przyszła
Photos had you taken before your camera broke down – Zdjęcia zostały zrobione, zanim kamera się zepsuła

Zdania twierdzące z view czasownikiem regularnym:

Podmiot + czasownik had + czasownik w formie podstawowej +ed + reszta zdania.

The movie Had already finished when you got there – Film już się skończył, kiedy tam dotarłeś

Before I came back home, I had visited Lower Silesia – Zanim wróciłem do domu, odwiedziłem Dolny Śląsk

Zdania przeczące z czasownikiem nieregularnym:

Podmiot + czasownik had + not + czasownik w III formie + reszta zdania.
Tommy had not written a computer program before he a fee – Tommy nie napisał programu komputerowego, zanim nie otrzymał honorarium

Zdania przeczące z czasownikiem regularnym:

Podmiot + czasownik had + not + czasownik w formie podstawowej +ed + reszta zdania.

 The movie Had not already finished when you got there – Film nie skończył się jeszcze, kiedy tam dotarłeś

Zdania pytające z czasownikiem nieregularnym:

Had +podmiot + czasownik w III formie + reszta zdania.
Had you eaten all sweets before trip? – Czy jadłeś wszystkie słodycze przed podróżą?

Zdania pytające z czasownikiem regularnym:

Had +podmiot + czasownik w formie podstawowej +ed + reszta zdania
Had the movie already finished when you got there? – Czy film już się skończył, kiedy tam dotarłeś?

Formy skrótowe:
I had = I’d
you had = you’d
he/she/it had = he’d/she’d/it’d
we had = we’d
you had = you’d
they had = they’d
had not = hadn’t

Past Perfect stosujemy w przypadku:

  • wyrażania czynności dokonanej, przed określonym momentem w przeszłości: We hadn’t met Tom until we came to Londyn (Nie znaliśmy Toma zanim nie przyjechaliśmy do Londynu)
  • wyrażenia czynności, która wydarzyła się przed inną czynnością w przeszłości: Day before yesterday, we saw the film which you had recommended to us (Obejrzeliśmy przedwczoraj ten film, który nam rekomendowałeś)
  • w zdaniach podrzędnych warunkowych III typu
  • po zwrocie „It was the first time”
    It was the first time I had been to London (To był pierwszy raz, kiedy byłem w Londynie)

Dodaj komentarz